Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.tli.group (zwanego dalej ,,Serwisem Internetowym” lub ,,Serwisem”).
 2. Serwis prowadzony jest przez TLI spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielawie (58-260) przy ul. Tkackiej 17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000481065, posiadającej NIP: 8822119168 oraz REGON: 022273525, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł, BDO: 000132166, zwaną dalej „Usługodawcą”.
 3. Serwis Internetowy ma charakter informacyjny, za jego pośrednictwem Użytkownicy mają możliwość zapoznania się z informacjami dotyczącymi produktów wykorzystywanych do znakowania hal produkcyjnych oraz magazynów a także uzyskać informacje o wycenie Towaru.
 4. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: office@tli.group,
  2. pod numerem telefonu +48 883 211 331.
 5. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.tli.group, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 6. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa.
 7. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych Usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 9. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia ww. zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

 

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Serwis Internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie www.tli.group, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą przeglądać treści prezentowane przez Usługodawcę, w tym informacje dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę oraz sposobu korzystania z tych Usług;

Usługodawca – TLI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Bielawie (58-260) przy ul. Tkackiej 17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000481065, posiadającej NIP: 8822119168 oraz REGON: 022273525, BDO: 000132166, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawodawca przyznał zdolność prawną, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem osób fizycznych, dla których Umowa świadczenia Usług drogą elektroniczną jest bezpośrednio związana z ich działalnością gospodarczą, ale nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Konto – przydzielona Użytkownikowi będącemu Przedsiębiorcą część Serwisu, w której przechowywane są jego dane osobowe, za pomocą której może dokonywać określonych działań wskazanych w Regulaminie oraz bezpośrednio na stronie Serwisu.

Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu Konta w Serwisie na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą;

Użytkownik zarejestrowany – Użytkownik będący Przedsiębiorcą, który dokonał rejestracji w Serwisie, posiada aktywne Konto i może korzystać z określonych Usług dostępnych w Serwisie w ramach Konta;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Produkty – towary wykorzystywane do znakowania hal produkcyjnych oraz magazynów promowane na stronie Serwisu, których sprzedaż odbywa się poza Serwisem

Blog – podstrona Serwisu, na której Usługodawca publikuje artykuły tematyczne związane z charakterem Serwisu i prowadzoną działalnością gospodarczą;

Umowa o świadczenie Usług świadczonych drogą elektroniczną/Umowa – umowa o świadczenie Usługi, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem;

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument.

 

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, w szczególności takich jak: przeglądanie treści zawartych w Serwisie oraz korzystanie z formularza ,,Dodaj do wyceny”.
 2. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 1. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek. Usługodawca nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcjonalności Serwisu w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.
 1. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

 

IV. USŁUGI

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników Usługi, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Część z Usług adresowanych jest wyłącznie do Użytkowników, którzy dokonali w Serwisie Rejestracji oraz posiadają aktywne Konto.
 2. Usługodawca umożliwia wszystkim Użytkownikom Serwisu korzystanie z następujących bezpłatnych Usług:
  1. przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie,
  2. przeglądanie oraz możliwość utrwalenia przez Użytkownika katalogu produktów,
  3. bezpłatne świadczenie Usługi Newsletter.
 3. Każdy Użytkownik ma możliwość przeglądania informacji ogólnodostępnych w Serwisie, w szczególności informacji prezentowanych na stronach Serwisu, artykułów publikowanych przez Usługodawcę na Blogu a także zamieszczonego w Serwisie katalogu produktów.
 4. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać imię, nazwisko oraz prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.
 5. Użytkownik będący Przedsiębiorcą ma możliwość otrzymania od Usługodawcy, po uprzednim wypełnieniu właściwego formularza, informacji o wycenie Produktów zamieszczonych na stronach Serwisu.
 6. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na:
  1. przeglądaniu treści dostępnych Serwisie, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu,
  2. Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą, w której Użytkownik wypisze się z Newslettera,
  3. udostępnianiu interaktywnego formularza ,,Dodaj do wyceny”, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Usługodawcę;
  4. Usługi polegającej na założeniu i prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta lub samodzielnego usunięcia Konta przez Użytkownika,

 

V. KONTO

 1. Użytkownik będący Przedsiębiorcą ma możliwość założenia i prowadzenia Konta w Serwisie.
 2. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnionego w Serwisie.
 3. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej.
 4. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępy do Konta.
 5. Poprzez dokonanie Rejestracji, użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich. Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu jest obowiązany w szczególności do uzupełnienia danych wskazanych w jego Koncie.
 6. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego podczas Rejestracji. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych Użytkownika umieszczonych w Koncie, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Usługodawcy poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Usługodawcy lub samodzielnego zaktualizowania lub poprawienia danych za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w ramach usługi Konta.
 7. Czynności zmierzające do założenia Konta, jak również inne czynności w ramach świadczonej Usługi prowadzenia Konta, mogą być dokonywane jedynie przez osoby należycie umocowane do działania w imieniu Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.
 8. Przeglądanie niektórych treści prezentowanych w Serwisie oraz korzystanie z niektórych Usług w nim świadczonych może wymagać od Użytkownika Rejestracji Konta i zalogowania się do niego.
 9. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym (usunąć Konto) lub zawiesić jej wykonywanie w ramach Konta.

 

VI. FORMULARZ WYCENY

 1. Użytkownik będący Przedsiębiorcą może skorzystać ze znajdującego się na Stronie Serwisu formularza wyceny, pozwalającego uzyskać poglądową oraz przykładową symulację potencjalnej ceny Produktu lub Produktów zamieszczonych w Serwisie o parametrach oraz ilości wybranej przez Użytkownika.
 2. Celem otrzymania wyceny Użytkownik uzupełnia pola Formularza Wyceny oznaczone jako obowiązkowe, w tym podaje swój NIP oraz e-mail oraz przesyła formularz do Usługodawcy wybierając przycisk „Finalizuj wycenę”.
 3. Na podany przez Użytkownika adres e-mail, Usługodawca prześle wiadomość zawierającą wycenę. Wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzednim, jak również przekazana Użytkownikowi wstępna wycena ma charakter wyłącznie informacyjny oraz poglądowy, nie stanowi oferty, zaproszenia do składania ofert ani jakiegokolwiek zobowiązania Usługodawcy.
 4. Dalsze ustalenia w kwestii świadczonych usług, o których mowa w niniejszym punkcie, w tym w szczególności ofertowanie, odbywa się między stronami poza Serwisem i nie jest jego częścią.

 

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownik jest zobowiązany do:
 1. Korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawa własności intelektualnych osób trzecich;
 2. przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym w sposób niewprowadzający w błąd;
 3. niezwłocznego informowania Usługodawcy o zmianach danych mających wpływ na realizację Usług;
 4. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;
 5. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  1. Użytkownik jest zobowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, w tym danych wpisywanych w trakcie składania Zamówienia lub w jakimkolwiek miejscu w Serwisie.
  2. Użytkownik może korzystać z materiałów, informacji oraz innych treści prezentowanych w Serwisie lub innych Usług jedynie w ramach własnego użytku osobistego zgodnie z Regulaminem przez czas trwania Umowy o świadczenie Usług. W szczególności zakazane jest publiczne rozpowszechnianie tych treści w całości lub w części bądź ich opracowań, korzystanie z nich w celach komercyjnych, tłumaczenie, przystosowywanie lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian.
  3. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
  4. Zakazane jest prezentowanie i przesyłanie przez Użytkowników za pośrednictwem formularza kontaktowego lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane lub przesyłane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:
 6. naruszać godności ludzkiej;
 7. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
 8. zawierać treści pornograficznych;
 9. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
 10. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
 11. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
  1. Usługodawca, z chwilą wykonania Umowy, udziela Użytkownikowi niewyłącznej, niezbywalnej licencji do korzystania z treści znajdujących się w Serwisie bez ograniczenia czasowego i terytorialnego.
  2. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z treści objętych licencją, o której mowa w ppkt. 6 powyżej wyłącznie w celach osobistych, bez możliwości ich wykorzystywania w celach komercyjnych.
  3. Użytkownik nie jest uprawniony rozpowszechniać treści objętych licencją lub wprowadzać ich do obrotu, a w szczególności oferować treści jako własny utwór.
  4. Użytkownik nie jest uprawniony do udzielania dalszych licencji.
  5. Usługodawca uprawniony jest wypowiedzieć licencję, o której mowa w ppkt. 6 powyżej w przypadku naruszenia jej postanowień przez Użytkownika, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaniechania naruszeń.

 

VIII. REKLAMACJE W ZAKRESIE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać:
  1. pisemnie na adres TLI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Tkacka 17, 58 – 260 Bielawa,
  2. na adres poczty elektronicznej: office@tli.group,.
 1. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Serwisie.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest nie jest Konsument, będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy
  Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.

 

You cannot copy content of this page