Lean Management to obecnie jedna z najbardziej rozpoznawalnych metod skutecznego zarządzania systemem produkcyjnym i usługowym. Jednym z jej założeń jest uporządkowanie stanowisk pracy i optymalizacja ich efektywności poprzez stosowanie różnych, skuteczniejszych niż metody tradycyjne ścieżek komunikacji. W przypadku Lean Management najczęściej mówi się tu o metodzie 5S czy Kanban, jednak w rzeczywistości aspekt dostarczania informacji w sposób czytelny i bezpośredni jest znacznie szerszy. W literaturze powiązanej z Lean Management nazywa się go mianem Visual Management, czyli zarządzaniem wizualnym.

Czym jest Visual Management?

Visual Management do stosunkowo łatwe pojęcie mówiące o stosowaniu wszelkich wizualizowanych informacji do zarządzania miejscem i czasem pracy, wspierających bezpieczniejsze i bardziej efektywne jej wykonywanie. Celem jego stosowania jest takie uporządkowanie środowiska pracy, aby każde odchylenie od normy mogło zostać wykryte w nim łatwo i szybko, co przełoży się bezpośrednio na ograniczenie strat i marnotrawstwa. Wizualizacja miejsca pracy nie powinna dotyczyć wyłącznie bezpośredniego stanowiska, ale też powiązanych z nim procesów i pracowników.

visual management

Elementy Visual Management

Pośród wszystkich elementów wizualizacji działania środowiska pracy, najbardziej zauważalną i najczęściej omawianą zdaje się być wizualizacja stanowisk pracy. Dobrze zorganizowane miejsce pracy jest kluczowym elementem osiągania pożądanej efektywności przedsiębiorstwa i procesów, przy czym organizacja ta nie powinna ograniczać się wyłącznie do zapewniania na danym stanowisku odpowiednich narzędzi czy organizowania go w sposób ergonomiczny i zgodny z zasadami BHP, ale też zawierać elementy umożliwiające przekazywanie informacji o wymogach stawianych poszczególnym procesom i wzbudzające w pracowniku poczucie odpowiedzialności za stanowisko pracy. Najczęściej stosowaną tu metodą jest oczywiście 5S, czyli japońska filozofia porządkowania stanowisk pracy w 5 krokach: Seiri (selekcja), Seiton (systematyka), Seiso (sprzątanie), Seiketsu (standaryzacja) i Shitsuke (samodyscyplina).

Kolejnym elementem VM jest wizualizacja procesu, utożsamiana z dokładnym opisaniem wszystkich działań w jego obrębie poprzez stworzenie Standardowych Procedur Operacyjnych (SOP), opisujących w prosty i jednoznaczny sposób to, jak dana praca ma zostać wykonana. Wizualizacja procesu powinna być uzupełniona o wszelkie zdjęcia i rysunki, które ułatwią pracownikowi przyswojenie informacji, mapami procesu pozwalającymi określić przepływ materiałów i informacji w procesie, czy wreszcie mapami fabryki lub miejsca pracy, którego procesy dotyczą.

Wizualizacja powinna objąć swoim zasięgiem także stan procesu, a więc wprowadzać sposoby monitorowania procesu z zastosowaniem wizualnych sygnałów informacyjnych, wskaźników KPI, czy też wskaźników jakości. Dodatkowo, w wizualizacji ujęte powinno zostać doskonalenie, co oznaczałoby tu przekazywanie wizualne informacji dotyczących podejmowanych akcji doskonalących procesy (np. w formie tablic informacyjnych). Ostatnią grupą, którą dotknie wizualizacja są oczywiście sami pracownicy. Kolorystyczne kodowanie stanowiska pracy danej osoby za pomocą różnych kolorów stroju to tylko jeden z przykładów na wizualizację w tym konkretnym aspekcie.

visual management

Kontrola wizualna jako sposób nadzorowania Visual Management

System zarządzania oparty o Lean Management zakłada ciągłe kontrolowanie procesów i doskonalenie na podstawie wyciąganych wniosków, dlatego też Visual Management powinien zawierać w sobie nie tylko metody organizacji, ale i kontroli wprowadzonych wizualizacji. Kontrola wizualna pozwala na szybką analizę stanu konkretnych procesów poprzez samą obserwację strefy produkcyjnej czy miejsc pracy. Wśród narzędzi, które przydadzą się w takiej kontroli jest oczywiście wspomniane już 5S, ale też stosowanie wszelkich sygnalizacji, oznaczeń ciągów komunikacyjnych, tablic komunikacji, czy instrukcji roboczych.

Wprowadzenie wizualnego uproszczenia miejsca pracy nie tylko znacząco usprawnia pracę i pozwala na budowę wysokiej kultury organizacyjnej w zakładzie, ale też sprzyja zwiększaniu jego bezpieczeństwa. W przypadku Lean, Visual Management może stanowić doskonałe narzędzie do eliminacji strat, pozwalając na natychmiastowe wykrycie wszelkich odchyleń i tym samym szybką reakcję i działania korygujące, zapobiegające marnotrawstwu.

You cannot copy content of this page